Terveypsykologisen jaoksen gradupalkinto 2022

Elli Muttonen: Eristikö korona vanhuspalveluiden asiakkaat yksinäisiksi?

Tämä työ on valittu parhaaksi terveyspsykologian graduksi vuonna 2022. Eristikö korona vanhuspalveluiden asiakkaat yksinäisiksi? käsittelee ikääntyvien ihmisten yksinäisyyttä. Poikkileikkaustutkimuksessa hyödynnettiin Vanhuspalveluiden tila (THL) ja Hyvinvointi korona-aikana -tutkimushankkeiden aineistoa.

Korona-aika rajoitti mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja läheisten tapaamiseen.  Vähän alle 40 % vanhuspalveluiden asiakkaista koki yksinäisyyttä korona-aikana. Tutkimuksen merkittävä löydös oli se, että yksinäiseksi itsensä kokevat arvioivat terveydentilansa ja muistinsa huonommaksi kuin ei itsensä yksinäiseksi kokevat. Lisäksi yksinäisyyden kokemus liittyi huonompaan arvioon hoitajien tarjoaman ajan riittävyydestä. Tutkimus tuotti uutta tietoa ikääntyvien ihmisten yksinäisyyden kokemuksista korona-aikana. Ikääntyneiden terveyden, toimintakyvyn ja elämäntyytyväisyyden kannalta on tärkeää vahvistaa hoitajien ja ikääntyvien vanhuspalveluiden asiakkaiden välistä vuorovaikutusta ja toiminnan laatua. Tämän lisäksi on tärkeää tukea myös hoitajien työhyvinvointia ja jaksamista.

Elli Muttosen pro gradu -tutkimus on selkeä, johdonmukainen ja hyvin kirjoitettu. Tutkimus on teemaltaan erittäin ajankohtainen ja raportoi merkittäviä löydöksiä, joita voidaan hyödyntää ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä sekä hoitajien hyvinvoinnin tukemisessa.