Keynote: Taru Lintunen

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen hyvinvoinnin edistämisen kontekstissa

Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto

Tunne- ja vuorovaikutusoppimisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla pyritään kehittämään taitoja, vähentämään riskitekijöitä ja edistämään suojamekanismeja lasten, nuorten ja aikuisten myönteisen kehityksen turvaamiseksi. Tutkimusta on tehty erityisesti siitä, mitä vaikutuksia tunne- ja vuorovaikutustaitointerventioilla on lapsiin ja nuoriin. Meta-analyysien mukaan koulukontekstissa toteutettujen ohjelmien on todettu parantavan ilmapiiriä sekä edistävän oppimista, hyvää käytöstä ja parempaa motivaatiota. Pitemmät seurantatutkimukset osoittavat myönteisiä vaikutuksia myös terveys- ja hyvinvointimuuttujiin, esimerkiksi depressioon, ahdistuneisuuteen ja päihteidenkäyttöön. Tutkimusten mukaan parhaat ohjelmat opettavat taitoja oppilaille ja kohdentavat vaikutukset koskemaan koko koulun lisäksi myös laajasti yhteisöä. Aikuisväestöön liittyvä tutkimus on kohdistunut yleensä tunteiden havaitsemiseen, nimeämiseen ja ilmaisuun, joiden on todettu olevan yhteydessä terveysmuuttujiin.

 

Tunne- ja vuorovaikutusoppiminen ilmenee vuorovaikutusprosesseina ja -prosesseissa, esimerkiksi hyvänä ilmapiirinä, turvallisuudentunteena ja avoimuutena ryhmässä. Monitahoista ilmiötä jäsentää kansainvälisen CASEL-organisaation piirissä kehitetty tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehämalli. Mallin mukaan tunne- ja vuorovaikutustaidot näkyvät viidellä kognitiivisella, affektiivisella ja käyttäytymiseen liittyvällä ydinpätevyysalueella, joita ovat itsetietoisuus, itsesäätely, tietoisuus sosiaalisista suhteista, vuorovaikutustaidot ja vastuullinen päätöksenteko. Esityksessä tarkastellaan näille pätevyysalueille kohdistuvia koulutusohjelmia ja tutkimusinterventioita.